DISCIPLINÁRNY PORIADOK
Americký kokeršpaniel klub Slovensko

 

 A) Všeobecné ustanovenie

1. Podľa tohto Disciplinárneho poriadku, jedná výbor klubu  AKK a vedie disciplinárne konanie proti členovi klubu registrovanom v AKK (ďalej len člen), ktorý je podozrivý z toho, že sa dopustil disciplinárneho previnenia.

 

B) Disciplinárne previnenie

1. Disciplinárneho previnenia sa dopúšťa ten člen alebo členovia, ktorí úmyselne, alebo
z nedbanlivosti porušia:

a) stanovy klubu AKK
b) chovateľský poriadok AKK
c) chovateľský a zápisný poriadok SPZ a ďalšie platné normatívy klubu
d) svojim jednaním poškodia dobré meno klubu a dôveru verejnosti k AKK 

2. Disciplinárneho previnenia sa dopúšťa tiež ten člen, ktorý vedome jedná proti záujmom AKK.

 

C) Disciplinárne opatrenia

1. Výbor klubu  AKK môže za disciplinárne previnenie uložiť disciplinárne opatrenie.

2. Disciplinárne opatrenia sú:

a) prejednanie disciplinárneho previnenia na výbore  AKK
b) písomné napomenutie s výstrahou
d) podmienené vylúčenie z klubu
e) pozastaviť členstvo
e) vylúčenie z klubu 

3. Za jedno previnenie sa môže uložiť iba jedno disciplinárne opatrenie.

 

 D) Disciplinárne orgány

 1. Disciplinárnymi orgánmi sú:

a) Výbor AKK, ktorý má disciplinárnu právomoc vyplývajúcu zo stanov klubu, prejednáva všetky disciplinárne priestupky spadajúce do jej pôsobnosti podľa tohto DP

b) členská schôdza AKK, jedná iba ako odvolací orgán klubu

 

E) Disciplinárne konanie

1. Disciplinárne konanie sa zahajuje:

a) na písomný návrh podaný členom AKK

b) može zahájit výbor, keď má podozrenie, že boli porušene stanovy klubu, chovatelský poriadok klubu, chovateľský a zápisný poriadok SPZ a ďalšie platné normatívy klubu. 

2. Disciplinárne konanie je zahájene neodkladne na najbližšej výborovej schôdzi. Výbor zašle  členovi prejednávanému v disciplinárnom konaní doporučený list, že bolo proti nemu zahájené disciplinárne konanie. V oznámení uvedie, čoho sa obvinenie tyká.

3. Výbor AKK postupuje v disciplinárnom konaní v súlade so stanovami, inými poriadkami a smernicami AKK. Je povinný chrániť záujmy AKK a jeho členov.

4. Výbor AKK je povinný sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania a ak to umožňuje povaha veci, výbor AKK sa má vždy pokúsiť o zmierlivé vyriešenie veci.

5. Výbor AKK je povinný uskutočňovať všetky úkony, ktoré vedú, alebo by mohli viesť k správnemu a úplnému zisteniu skutkového stavu veci. Pritom zisťujú okolnosti svedčiace proti podozrivému, tak ako aj tie, ktoré svedčia v jeho prospech.

6. Disciplinárne konanie je neverejné.

 

F) Predvolanie

1. Podozrivý z disciplinárneho priestupku bude výborom pozvaný na najbližšiu výborovu schôdzu doporučeným listom, kde može podať vysvetlenie k prejednávanej veci, alebo výbor môže podozrivého vyzvať listom, aby sa písomne vyjadril k prejednávanej veci. Pokiaľ podozrivý využije možnost písomného vyjadrenia sa k prejednávanému priestupku, nemusí sa zúčastniť výborovej schôdzi, na ktorú bol predvolaný. V tom pripade rozhodne výbor bez jeho prítomnosti. 

2. Ak sa podozrivý nedostaví bez dostatočného ospravedlnenia, alebo sa písomne nevyjadril k prejednávanej veci, môže výbor  rozhodnúť v jeho neprítomnosti a bez jeho vypočutia.

 

G) Rozhodnutie

1. Výbor klubu vydáva rozhodnutie, ktoré musí obsahovať mená členov výboru AKK , ktorí rozhodnutie vydali, deň a miesto vyhlásenia rozhodnutia, meno a priezvisko disciplinárne riešeného člena, adresu trvalého bydliska. Rozhodnutie musí tiež obsahovať výrok o vine, uloženom disciplinárnom opatrení a odôvodnenie. Rozhodnutie sa vyhotovuje v dvoch origináloch. Jeden ostáva výboru AKK, druhý sa doporučene posiela disciplinárne riešenému členovi.

 

H) Odvolanie

1. Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu výboru AKK v disciplinárnom konaní je odvolanie. 

2. Odvolanie sa podáva Členskej schôdzi prostreníctvom výboru AKK, ktorý danú vec posudzoval a to do 14 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia disciplinárneho rozhodnutia. Pokiaľ tak disciplinárne riešený člen neurobi, nebude mať moznosť odvolať sa neskôr na členskej schodzi.

3. Odvolanie, ktoré bolo podané riadne a včas, predloží výbor AKK najbližšej Členskej schôdzi AKK, ktorá rozhodne o vine, alebo nevine.

4. Rozhodnutie Členskej schôdze AKK pri odvolaní je konečné.

 

I) Vykonateľnosť rozhodnutia

1. Disciplinárne rozhodnutie je vykonateľné, ak:

 a) nebolo proti nemu v stanovenej lehote podané odvolanie
 b) odvolací orgán rozhodnutie potvrdil, alebo zmenil

 

J) Výkon disciplinárneho opatrenia

1. Výkon disciplinárneho opatrenia vykoná, alebo jeho vykonanie zaistí výbor AKK.

 

K) Záver

1. Ak niektoré otázky a skutočnosti nie sú upravené v tomto poriadku, riešia sa tieto podľa platných právnych predpisov SR.

 

Disciplinárny poriadok bol schválený členskou schôdzou a nadobúda platnosť 27. 1. 2013.