V tejto sekcii si môžete stiahnuť a následne vytlačiť tieto tlačivá:

 

* ČLENSKÁ PRIHLÁŠKA
(Posielajte na adresu matrikára klubu!)

 

* HLÁSENIE VRHU

 

* PRIHLÁŠKA NA ZÁPIS ŠTENIAT
(Zasielate poradcovi chovu dvojmo!)

 

* ŽIADOSŤ O CHRÁNENÝ NÁZOV CHOVATEĽSKEJ STANICE
(Žiadost treba adresovat na Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
K žiadosti je potrebné pripojiť ústrižok o zaplatení poplatku 35 € (číslo účtu: 2662080002/1100, VS: 1500806)
Je vhodné pozrieť si na stránke www.fci.be názvy staníc, aby ste zbytočne nezadali rovnaký názov aký už existuje. Urýchlite si tak registráciu Vašej CHS.)

 

* POTVRDENIE O TOTOŽNOSTI PSA
(Toto potvrdenie sa vyžaduje v prípade, že máte importovaného psíka a chcete ho zapísať do Slovenskej plemennej knihy psov /SPKP/.)

 

* ŽIADOSŤ O EXPORTNÝ PP
(V prípade, že budete žiadat o vystavenie exportného preukazu o pôvode, je potrebné k domácemu tlacivu preukazu o pôvode priložit riadnu písomnú žiadosť. Preukaz o pôvode (domáci) musí byť podpísaný chovateľom! V prípade žiadosti o exportný preukaz o pôvode pre viacerých jedincov treba vypísať pre každého samostatnú žiadosť! Žiadosti zaslané mailom nie sú dostačujúce, je potrebný vlastnoručný podpis žiadateľa!)

 

* ŽIADOSŤ O MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIONÁT